Regional Competence Center

Practicum and equipment

The project will procure part of the equipment for 9 practicums (part of the equipment for laboratories is procured from the project “Regional Center for Mechanical Engineering NORTH-TŠČ” funded by the European Regional Development Fund)

Practicum for CAD / CAM technologies

The practicum includes the integration of CAD / CAM technology with CNC technology and 3D printing technology with 3D scanning...

Practicum for
Welding

The practicum will be equipped with a weld testing device, welding simulators and welding workplaces, material preparation...

Practicum for Measurement and Quality Control

The practicum will be equipped with a tensile tester for tensile strength of materials with accessories for measuring displacement...

Practicum for Energy Engineering and Renewable Energy

The practicum will be equipped with photovoltaic demonstration equipment (photovoltaic mobile modules) That can be used in combination with a station ...

Practicum for CNC technologies

The practicum is designed to integrate conversational programming and multi-axis technology…

Practicum for Fluid Technologies

In the practicum, equipment is classified according to methodological and didactic principles and enables work at the same time...

Practicum for Automation and Robotics

The practicum will enable the design of automation systems from standard elements of automation...

Practicum for Development and Construction

The practicum will contain a software package for reversible engineering and 3D CAD design …

Practicum for Automotive Mechatronics

The practicum will consist of one specialized classroom and workshop for practical work and exercises ...

Laboratorij obuhvaća integraciju CAD/CAM tehnologije s CNC tehnologijom i tehnologijom 3D ispisa s 3D skeniranjem. Laboratorij će biti opremljen vrhunskom računalnom opremom s CAD/CAM alatima i softverom. Uz prethodno spomenutu vrhunsku tehnologiju, laboratorij će sadržavati školski CNC stroj (glodalica), 3D pisač sa skenerom te A0 pisač u boji kako bi se na malim dimenzijama izradaka u potpunosti mogla implementirati CAD/CAM tehnologija u prostoru laboratorija. Ovaj multifunkcionalni prostor će se dodatno opremiti s  višeosnim CNC strojem-glodalicom i višeosnim CNC strojem-tokarilicom većih dimenzija i mobilnim računalima te postati prostor u kojem se simulira stvarni proizvodni proces na proizvodnim CNC strojevima te implementiraju CAD/CAM i CNC tehnologije u proizvodnom okruženju.

Laboratorij obuhvaća integraciju CAD/CAM tehnologije s CNC tehnologijom i tehnologijom 3D ispisa s 3D skeniranjem. Laboratorij će biti opremljen vrhunskom računalnom opremom s CAD/CAM alatima i softverom. Uz prethodno spomenutu vrhunsku tehnologiju, laboratorij će sadržavati školski CNC stroj (glodalica), 3D pisač sa skenerom te A0 pisač u boji kako bi se na malim dimenzijama izradaka u potpunosti mogla implementirati CAD/CAM tehnologija u prostoru laboratorija. Ovaj multifunkcionalni prostor će se dodatno opremiti s  višeosnim CNC strojem-glodalicom i višeosnim CNC strojem-tokarilicom većih dimenzija i mobilnim računalima te postati prostor u kojem se simulira stvarni proizvodni proces na proizvodnim CNC strojevima te implementiraju CAD/CAM i CNC tehnologije u proizvodnom okruženju.

Pratikum će biti opremljen  s  uređajem za ispitivanje zavara, simulatorom za zavarivanje te radnim mjestima za pripremu materijala i za elektrootporno zavarivanje. Radni stol za zavarivanje će omogućiti ispitivanja konstrukcija većih dimenzija, a ujedno će učenici moći koristiti uređaj za sušenje elektroda.

Laboratorij će se opremiti kidalicom za ispitivanje vlačne čvrstoće materijala s dodatcima za mjerenje pomaka, deformacije i tvrdoće, uređajem za mjerenje udarne radnje loma, mikroskopom za proučavanje metalografske strukture materijala, tvrdomjerom za ispitivanje tvrdoće materijala, ručnim analizatorom za precizno određivanje sastava nepoznatih materijala te kontrolnim i mjernim alatima za mjerenje dimenzija i kontrolu odstupanja od oblika i položaja.

Fotonaponska pokazna oprema (fotonaponski mobilni moduli) se može koristiti u praktikumu u kombinaciji sa stanicom za umjetno osvjetljenje. Pokazna fotonaponska stanica ima mogućnost rada u mrežnom modu kao i u otočnom režimu rada. U sklopu vježbi u praktikumu su predviđeni i setovi za spajanje modela za fotonaponsku energiju, energiju vjetra, sustav baterijskog spremanja energije te smart grid sustav. Termovizijska kamera se nabavlja za prikaz i mjerenje termalne energije tijela i objekata. 

Za razna mjerenja parametara u mehanici fluida (temperatura, vlažnost, brzina strujanja fluida, pad tlaka i sl.) predviđeno je 12 setova s instrumentima. Uz postojeću opremu za mjerenja u termotehnici, predviđena je i nabavka elektronskih protokomjera kapljevine te pare/plina, stanica za ispitivanje učinkovitosti fotonaponskih ćelija, mjerna i ostala oprema za postojeću geotermalnu dizalicu topline.

Laboratorij namijenjen za integraciju konverzacijskog programiranja i višeosne tehnologije. Bit će opremljen višeosnim školskim strojevima (glodalica i tokarilica) na kojima će se izrađivati izraci manjih dimenzija konverzacijskom tehnologijom programiranja, vrhunskom računalnom opremom namijenjenu CNC programima.

Laboratorijska oprema je klasificirana po metodičkim i didaktičkim načelima i omogućuje u isto vrijeme rad svih učenika u grupi (12) na različitim radnim točkama. Paneli i stanice s opremom su mobilni i nastavnik može imati uvid u rad cijele grupe. Modularnost i mobilnost opreme u laboratoriju će omogućiti projektiranje proizvodnih sustava i primjenu industrije 4.0

Laboratorij koji će omogućiti projektirati sustave automatizacije od standardnih elemenata automatizacije, povezivati u podsustave, primijeniti različite vrste industrijske komunikacije, povezivati različite module i projektirati sustave upravljanje s modularnim softverom. Ujedno će se  u laboratoriju provoditi vježbe iz programiranja mikroupravljača, primjenu elemenata automatizacije, spajanje i korištenje elektromotornih pogona, regulacije tehničkih sustava, upravljanje procesnom automatizacijom (mjerenje procesnih veličina), upravljanje proizvodnih modula i sustava, programiranje korisničkih sučelja, primjena i projektiranje robotskih sustava od sklopova ili korištenje robota samostalno ili u sklopu proizvodnih sustava.

Laboratorij koji će sadržavati programski paket za reverzibilno inženjerstvo i 3D CAD dizajniranje, 3D CAD program s haptičkom rukom za obradu slobodnih i složenih formi, edukacijski 3D skener s računalnim programom za mjerenje trodimenzonalne promjene oblika i raspodjele deformacija, 3D profesionalni printer za brzu digitalnu izradu jednostavnih i kompleksnih plastičnih dijelova, te didaktičku opremu za mehaniku, elemente strojeva i strojarske konstrukcije.

Laboratorij će se sastojati od jedne specijalizirane učionice i radionice za izvođenje praktičnih radova i vježbi. Uz dvije postojeće dvostupne dizalice s navojnim vretenom za radove na stvarnim vozilima za potrebe servisiranja, dijagnosticiranja i popravka, planirana je nova oprema – prije svega makete i modeli za izvođenje vježbi i praktične nastave, oprema za dijagnostiku i oprema za vulkanizaciju.

The practicum includes the integration of CAD / CAM technology with CNC technology and 3D printing technology with 3D scanning. The practicum will be equipped with state-of-the-art computer equipment with CAD / CAM tools and software. In addition to the previously mentioned state-of-the-art technology, the practicum will include a school CNC machine (milling machine), 3D printer with scanner and A0 color printer so that CAD / CAM technology can be fully implemented in the practicum space on small dimensions. This multifunctional space will be additionally equipped with multi-axis CNC milling machine, multi-axis CNC lathe-machine, mobile computers and become a space where the actual production process is simulated on CNC production machines and CAD / CAM and CNC technologies are implemented in the production environment.

The practicum will be equipped with a weld testing devices, welding simulators, welding workplaces, material preparation and resistance welding. The welding desk will enable the testing of larger structures, and at the same time students will be able to use a device for drying electrodes.

The practicum will be equipped with a tensioner for testing tensile strength of materials with accessories for measuring displacement, deformation and hardness, device for measuring impact fracture, a microscope for studying the metallographic structure of materials, a hardness tester for testing the hardness of materials, a hand-held analyzer for accurate determination of the composition of unknown materials and control and measuring tools for measuring dimensions and controlling deviations from shape and position.

The practicum will be equipped with photovoltaic demonstration equipment (photovoltaic mobile modules) that can be used in combination with an artificial lighting station. The demonstration photovoltaic station has the ability to work in network mode as well as in island mode. As part of the exercises in the practicum, sets for connecting models for photovoltaic energy, wind energy, battery storage system and smart grid system are also planned. A thermal imaging camera will be procured to display and measure the thermal energy of bodies and objects.

For various measurements of parameters in fluid mechanics (temperature, humidity, fluid flow rate, pressure drop, etc.), 12 sets of instruments are provided. In addition to the existing equipment for measurements in thermotechnics, stations for testing the efficiency of photovoltaic cells, measuring and other equipment for the existing geothermal heat pump is also planned.

The practicum is designed to integrate conversational programming and multi-axis technology. It will be equipped with multi-axis school machines (milling machines and lathes) on which small-sized products will be made using conversational programming technology, state-of-the-art computer equipment intended for CNC programs.

In the practicum, equipment is classified according to methodological and didactic principles and enables work of all students in the group (12) at different work points. Panels and stations with equipment are mobile and the teacher can have an insight into the work of the whole group. Modularity and mobility of equipment in the laboratory will enable the design of production systems and the application of industry 4.0
The practicum will enable the design of automation systems from standard elements of automation, connect to subsystems, apply different types of industrial communication, connect different modules and design systems manageable with modular software. The laboratory will also conduct exercises in microcontroller programming, application of automation elements, connection and use of electric motor drives, regulation of technical systems, control of process automation (measurement of process quantities), management of production modules and systems, programming of user interfaces, application, and design of robotic systems from assemblies, use of robots independently or within production systems.
The practicum will contain a software package for reversible engineering and 3D CAD design, 3D CAD program with haptic arm for processing free and complex forms, educational 3D scanner with a computer program for measuring three-dimensional shape change and deformation distribution, a 3D industrial printer for fast digital production of simple and complex plastic parts, and didactic equipment for mechanics, machine elements and mechanical construction.
The practicum will consist of one specialized classroom and workshop for practical work and exercises. In addition to the two existing two-stage threaded spindle cranes for work on real vehicles for servicing, diagnostics and repairs, new equipment is planned – primarily models for exercises and practical classes, diagnostic equipment and vulcanizing equipment.